{ Blogazine }
PROFILE

2014年7月出版美容化妝書 - 變身教室"BE A BEAUTIFUL ME", Dynamix 創動力媒體專欄作家 (http://goo.gl/aWnBUX), 網台節目<博客館>主持


總查看: 119,857
2 FANS
More

<霖霖試用報告> 想要資優小朋友? 食Smart Health 資優樂健康軟果啦! ...


查看: 1004

2014-9-22 22:47

摘要: 已經開左學既霖霖今年已經係K2小朋友了, 感覺上佢真係大個仔左好多, 已經唔係以前既愛哭小男孩子了.飲食方面除左飲奶之外.....係呀.....佢仲有飲奶, 不過另外佢都會食正常3餐, 而佢仲有個非常之好既習慣 - 霖霖佢唔 ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION