{ FORUM - DINING }
Search
Title / Tags Author

查看: 323|回覆: 60

莎利蛋糕!!:fa03

[複製鏈接]

註冊日期: 2009之前

發表於 2008-6-2 00:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
你地鍾吾鍾意食莎利蛋糕啊?
我食過原味~朱古力~
最好食都係呢隻朱古力旋風!:fa00

http://i29.tinypic.com/2z3xi85.jpg
回覆
+ Favorite

舉報

註冊日期: 2009之前

發表於 2008-6-2 01:01 | 顯示全部樓層

Re: 莎利蛋糕!!:fa03

我都好鍾意食莎莉蛋糕!仲可以一個人食晒一盒添:fa00
未食過旋風, 最鍾意係咕力味:fa01

註冊日期: 2009之前

發表於 2008-6-2 10:44 | 顯示全部樓層

Re: 莎利蛋糕!!:fa03

super fan 啦!!
雪凍左10個":ut"

註冊日期: 2009之前

發表於 2008-6-2 12:34 | 顯示全部樓層

Re: 莎利蛋糕!!:fa03

。Pie。 Wrote:
-------------------------------------------------------
> super fan 啦!!
> 雪凍左10個""
-------------------------------------------------------

哇~好誇張wor~~
我剛剛食完
我見到減價先買

註冊日期: 2009之前

發表於 2008-6-2 17:53 | 顯示全部樓層

Re: 莎利蛋糕!!:fa03

我個雪柜一定會有一盒. 原味:fa00

註冊日期: 2009之前

發表於 2008-6-2 20:54 | 顯示全部樓層

Re: 莎利蛋糕!!:fa03

朱古力好味呀

註冊日期: 2009之前

發表於 2008-6-3 01:00 | 顯示全部樓層

Re: 莎利蛋糕!!:fa03

以前有食,而家無食,因為個蛋糕越來越縮水

註冊日期: 2009之前

發表於 2008-6-3 12:51 | 顯示全部樓層

Re: 莎利蛋糕!!:fa03

朱古力:fa03

不過而家貴左好多喇

註冊日期: 2009之前

發表於 2008-6-3 13:28 | 顯示全部樓層

Re: 莎利蛋糕!!:fa03

我以前好中意食咖,
但宜家好耐都冇食過喇.

註冊日期: 2009之前

發表於 2008-6-3 13:47 | 顯示全部樓層

Re: 莎利蛋糕!!:fa03

我喜歡 原味, 不過聽聞"很肥", 好耐都冇食過喇!:fa19

註冊日期: 2009之前

發表於 2008-6-3 15:47 | 顯示全部樓層

Re: 莎利蛋糕!!:fa03

最鍾意係咕力味

註冊日期: 2009之前

發表於 2008-6-3 15:48 | 顯示全部樓層

Re: 莎利蛋糕!!:fa03

士多啤朵味最好食=]

註冊日期: 2009之前

 樓主| 發表於 2008-6-3 19:21 | 顯示全部樓層

Re: 莎利蛋糕!!:fa03

fewrer Wrote:
-------------------------------------------------------
> 士多啤朵味最好食=]
-------------------------------------------------------
咁我又未試過wor~
下次買黎食下先:fa00

註冊日期: 2009之前

發表於 2008-6-3 19:39 | 顯示全部樓層

Re: 莎利蛋糕!!:fa03

朱古力旋風:fa03

註冊日期: 2009之前

發表於 2008-6-3 19:43 | 顯示全部樓層

Re: 莎利蛋糕!!:fa03

朱古力味:fa01
可以一次食半盒...:fa00

註冊日期: 2009之前

發表於 2008-6-3 21:02 | 顯示全部樓層

Re: 莎利蛋糕!!:fa03

wa...
wanna eat it now

註冊日期: 2009之前

發表於 2008-6-3 21:59 | 顯示全部樓層

Re: 莎利蛋糕!!:fa03

:fa08
原味同埋朱古力味
好味!:ut

註冊日期: 2009之前

發表於 2008-6-3 22:42 | 顯示全部樓層

Re: 莎利蛋糕!!:fa03

以前好鐘意食,而家覺得好難食

註冊日期: 2009之前

發表於 2008-6-4 01:04 | 顯示全部樓層

Re: 莎利蛋糕!!:fa03

我鐘意食原味o個隻~:fa23

註冊日期: 2009之前

發表於 2008-6-4 02:04 | 顯示全部樓層

Re: 莎利蛋糕!!:fa03

蜜瓜味,好香!
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

News
Feature
Blog
Load more
 
NOTIFICATION