{ FORUM - BEAUTY }
Search
Title / Tags Author

查看: 5179|回覆: 107

漫畫女角真人版!!!(女子跟足漫畫公仔整容)

[複製鏈接]

註冊日期: 2009之前

發表於 2009-9-22 13:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 II* 於 2009-9-22 13:25 編輯

http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=10619527&;extra=page%3D1

好恐怖 ..原來係ps既~
回覆
+ Favorite

舉報

註冊日期: 2009-8-7

發表於 2009-9-22 13:26 | 顯示全部樓層

初初未check入去睇以為佢整到好似種村有菜d畫(這是無可能整到的)咁, 哈哈哈~

註冊日期: 2009之前

發表於 2009-9-22 13:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 agnes 於 2009-9-22 13:28 編輯

好恐怖!!!
似到10足10…
開眼角開到咁,仲有個鼻…佢想點

註冊日期: 2009之前

發表於 2009-9-22 13:36 | 顯示全部樓層
嘩~~~~好神奇! 遠看都 OK, 但近看就好怪

註冊日期: 2009之前

發表於 2009-9-22 13:39 | 顯示全部樓層
佢整到個樣好怪呀...

註冊日期: 2009之前

發表於 2009-9-22 13:43 | 顯示全部樓層
如果眼頭開到咁大, 要大幾mm ge 大眼仔balance 番

註冊日期: 2009之前

發表於 2009-9-22 13:44 | 顯示全部樓層
睇唔到相……

註冊日期: 2009之前

發表於 2009-9-22 13:45 | 顯示全部樓層
唔畫眼線會唔會冇咁恐怖....
如果我睇漫畫見到呢d角色...會覺得係奸角

註冊日期: 2009之前

發表於 2009-9-22 13:45 | 顯示全部樓層
好恐怖.....

註冊日期: 2009之前

發表於 2009-9-22 13:46 | 顯示全部樓層
佢個樣整到好似 E.T.~~ -,-
重要瘦到成支牙籤咁幼!

註冊日期: 2009之前

發表於 2009-9-22 13:47 | 顯示全部樓層
好恐怖

註冊日期: 2009之前

發表於 2009-9-22 13:48 | 顯示全部樓層
ugly..........esp. the nose.....

註冊日期: 2009之前

發表於 2009-9-22 13:49 | 顯示全部樓層
好假............

註冊日期: 2009之前

發表於 2009-9-22 14:02 | 顯示全部樓層
嘩, 最恐怖既係佢可能以為自己咁樣係靚

註冊日期: 2009之前

發表於 2009-9-22 14:05 | 顯示全部樓層
好恐怖~~真係好似外星人

註冊日期: 2009之前

發表於 2009-9-22 14:12 | 顯示全部樓層
oh really scared me !!!

註冊日期: 2009之前

發表於 2009-9-22 14:13 | 顯示全部樓層
好恐怖

註冊日期: 2009之前

發表於 2009-9-22 14:14 | 顯示全部樓層
整到塊面同d五官三尖八角咁

註冊日期: 2009之前

發表於 2009-9-22 14:16 | 顯示全部樓層
我以為係整到sailor moon 嗰d梯型眼添 hahaha

註冊日期: 2009-8-31

發表於 2009-9-22 14:41 | 顯示全部樓層
好驚嚇
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

News
Feature
Blog
Load more
 
NOTIFICATION